Obchodné podmienky

Upozornenie:  Predaj zbraní a streliva na diaľku je zákonom obmedzený!

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti S.G.S.- SAFE GROUP SLOVAKIA s.r.o., Sídlo: Nad Plážou 7, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 058 327,

zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici, vložka číslo: 8151/S (ďalej len „S.G.S.- SAFE GROUP SLOVAKIA“) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou S.G.S.- SAFE GROUP SLOVAKIA ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim, prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.piexon.sk

2. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ internetového obchodu.

Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý prostredníctvom nákupného košíka odoslal po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom internetového obchodu.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi. 

Podnikateľom sa rozumie: 

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach internetového obchodu.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

Registráciou sa rozumie zaregistrovanie zákazníka pred objednávkou tovaru. Pri registrácii je zákazník povinný pravdivo a úplne vyplniť všetky svoje osobné údaje uvedené v registračnom formulári. Tieto údaje sa predávajúci zaväzuje použiť len pre účel vybavenia objednávky a komunikácie so zákazníkom. V prípade neposkytnutia úplných a pravdivých údajov si predávajúci vyhradzuje právo objednávku nevybaviť.

3. REGISTRÁCIA ZÁKAZNÍKA

Registrácia zákazníka do internetového obchodu www.piexon.sk nie je podmienkou nakupovania. Registráciou však môže zákazník získať:

 • nakupovanie so zľavami,
 • informácie o stave vybavovania objednávok,
 • prehľad všetkých doteraz kúpených produktov,
 • Pravidelné informácie o akciách a novinkách.

4. PREDAJ TOVARU S OBMEDZENÍM

Z dôvodu obmedzení uvedených v zákone o strelných zbraniach a strelive, ktoré sa týkajú predaja na diaľku, nemôžu byť vybavené objednávky konečných spotrebiteľov, ktorých predmetom je nákup nábojov, zápaliek a zbraní kategórie B, C a D, s výnimkou:

 • plynových zbraní (napr. vzduchovky, pištole na CO2),
 • airsoftových zbraní,
 • mechanických zbraní (napr. luky, kuše, praky),
 • streliva do plynových a airsoftových zbraní (napr. diabolky, airsoftové guličky),
 • nábojok ako streliva do expanzných zbraní (napr. štartovacie a plynové nábojky),
 • striel,
 • nábojníc,
 • šípov.

Online objednávku vyššie uvedených zbraní kategórie D je možné vybaviť až po stotožnení údajov OP s Vašou osobou, za účelom ktorého Vás budeme kontaktovať. Všetky dodatočne poskytnuté osobné údaje sú považované za dôverné a je s nimi zaobchádzané podľa zákona o ochrane osobných údajov, uvedených v časti  Ochrana osobných údajov.

Zákaz predaja na diaľku sa okrem iného vzťahuje na zbrane kategórie B a C, náboje, zápalky, na expanzné zbrane (tzv. plynovky) a na palné zbrane určené na streľbu nábojmi typu flobert s energiou strely na ústí hlavne najviac 7,5 J. Predaj takéhoto tovaru je podmienený osobným odberom a ďalšími podmienkami uvedenými v zákone o strelných zbraniach a strelive.

5. CENA

Všetky ceny v internetovom obchode www. piexon.sk udávané ako maloobchodné, sú konečné a zahŕňajú DPH. Predávajúci je platca DPH. Predávajúci si zaväzuje dodržať ceny dané v potvrdenej objednávke kupujúceho.

Vzhľadom na pohyb cien predávaného tovaru na trhu, predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny ponúkaného tovaru. Predávajúci má preto právo aktualizovať ceny bez predošlého upozornenia. Ceny uvedené v platnej objednávke sú pre túto konkrétnu objednávku platné až do jej vybavenia. Pri väčšom odbere z jednotlivých položiek predávajúci môže poskytnúť individuálne zľavy.

Akciové ceny sú platné do dátumu, ktorý je uvedený v detailoch produktu alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka, alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

6. OBJEDNÁVKA A KÚPNA ZMLUVA

Zákazník si môže cez internetový obchod objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "DO KOŠÍKA". 

Po stlačení tlačidla "DO KOŠÍKA" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. 

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil / bol predávajúcim oboznámený o vlastnostiach tovaru, o jeho cene a ostatných nákladoch, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v elektronickom systéme, o čom bude zákazník informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Všetky v systéme zaevidované elektronické objednávky sú považované za návrh na uzatvorenie zmluvy a sú pre kupujúceho záväzné.

Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nebude ho možné z rôznych dôvodov doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, upozorní predávajúci kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.

Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku v odôvodnených prípadoch, a to najmä v prípade vyčerpania skladovej zásoby tovaru, v prípade nedostupnosti tovaru u dodávateľa, v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisu tovaru v katalógu internetového obchodu.

Doručením akceptácie objednávky kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke www.piexon.sk, v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a v Reklamačnom poriadku.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Internetový obchod www.piexon.sk umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave ich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie...) po autorizácii ich prihlasovacími údajmi.

Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

Potvrdenie objednávky 

Bezprostredne po odoslaní objednávky dostane kupujúci automaticky vygenerované potvrdenie objednávky, kde bude uvedený zoznam objednaného tovaru a jeho cena. V prípade zmeny, Vás budeme kontaktovať a dohodneme s Vami ďalší postup. 

Stornovanie objednávok - zákazníkom 

Uskutočnenú objednávku je možné stornovať telefonicky alebo e-mailom zaslaným na adresu slovakia@piexon.sk. O stornovaní objednávky Vás budeme informovať. 

Stornovanie objednávok - predávajúcim 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť uskutočnenú objednávku, alebo časť objednávky v prípade, ak: 

 • kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho (v takomto prípade Vás budeme o tejto skutočnosti informovať),
 • kupujúci nevyplnil všetky potrebné údaje pri objednávke,
 • kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje,
 • ak kupujúceho na zadaných údajoch nemožno kontaktovať,
 • ak sa tovar už nevyrába, nedodáva, je nedostupný, alebo ak sa zmenila jeho cena (v takomto prípade Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe).

S.G.S SAFE GROUP SLOVAKIA si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu a podobne. O takomto postupe bude kupujúci informovaný.

Vrátenie tovaru po zaplatení

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku ... (zákon č. 102/2014 Z. z.), má spotrebiteľ právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote formulár o odstúpení od zmluvy, spolu s tovarom, odoslaný alebo predaný predávajúcemu. Toto právo má spotrebiteľ aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predajcu. Náklady spojené s vrátením tovaru v zmysle § 10 ods. 3 znáša spotrebiteľ. Platba bude vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia predávajúcemu. Formulár pre vrátenie tovaru v PDF.

7. PLATOBNÉ PODMIENKY

S.G.S.- SAFE GROUP SLOVAKIA akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

Platba na dobierku
Platba za tovar bude realizovaná vyplatením dobierky doručujúcemu kuriérovi

Platba vopred bankovým prevodom
Platba za tovar bude realizovaná bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho

Platba na faktúru so splatnosťou
S.G.S.- SAFE GROUP SLOVAKIA ponúka svojim registrovaným obchodným partnerom možnosť nakupovať tovar s predĺženým termínom splatnosti faktúr. Túto možnosť udeľujeme individuálne po posúdení viacerých faktorov ako je dobrá platobná morálka, veľkosť obratov, dĺžka spolupráce a pod.

Platba v hotovosti pri osobnom odbere
Limit pre platbu v hotovosti je podľa zákona č. 394/2012 Z.z. obmedzený hodnotou neprevyšujúcou 15.000 €

8. DODACIE PODMIENKY A DODACIA DOBA

Spôsob dodania tovaru:

 • kuriérom na adresu uvedenú v objednávke,
 • osobný odber  v sídle spoločnosti.

Pri určovaní dodacej lehoty vychádza predávajúci z dodávateľsko-odberateľských skúseností, ako aj z aktuálnej dostupnosti produktu u dodávateľov. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 30 pracovných dní, v závislosti od skladových zásob. V prípade niektorých produktov sa môže táto doba predĺžiť, o čom predávajúci informuje zákazníka hneď, ako zistí bližšie informácie o dostupnosti daného produktu (v niektorých prípadoch to môže byť krátko po uplynutí pôvodne udávanej dodacej lehoty). Pri tovare môže byť dodacia lehota dlhšia (termín predajca oznamuje zákazníkovi individuálne - podľa údajov poskytnutých dovozcom, s ktorým spolupracuje). V ponuke je aj tovar, pri ktorom je dostupnosť ťažšia alebo neistá - v takých prípadoch sa môže stať, že tovar nakoniec predajca nebude vedieť dodať, aj keď je možné si ho objednať. Ak si zákazník objedná tovar, ktorý výrobca vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja a neinformoval spoločnosť S.G.S.- SAFE GROUP SLOVAKIA, predajca bude okamžite informovať zákazníka (telefonicky, e-mailom). V prípade produktov, ktoré ešte neboli vyrobené, predajca uvádza orientačné termíny - objednaný tovar predajca posiela okamžite ako ho výrobca dodá na sklad.

Objednávky predajca vybavuje priebežne každý pracovný deň v čase od 8:00-16:00 v poradí v akom boli zaevidované do elektronického systému.

Kuriérska spoločnosť ručí za zásielku do okamihu jej odovzdania kupujúcemu. Kupujúci je povinný prezrieť zásielku pri jej doručení a v prípade viditeľného poškodenia, či dokonca straty časti tovaru, je povinný spísať s dopravcom reklamačný protokol a takúto zásielku neprevziať. Hneď ako kuriérska spoločnosť zásielku vráti, predávajúci vyexpeduje nový tovar kupujúcemu.

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a ohľadom na kapacitu a dojazdové možnosti. V prípade výpadku informačného systému, S.G.S.- SAFE GROUP SLOVAKIA nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru. Všetky ponúknuté spôsoby dopravy a ich aktuálne podmienky a ceny nájdete na našom e-shope pri uskutočňovaní objednávky v sekcii „Doprava a platba“.

V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred, môže S.G.S.- SAFE GROUP SLOVAKIA požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP, zbrojný preukaz , zbrojná licencia atď.), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti.  Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru bude umožnený iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby, osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou, či osobe, ktorá je uvedená v profile kupujúceho na našom e-shope. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže S.G.S.- SAFE GROUP SLOVAKIA odmietnuť tovar vydať.

Kontrola zásielky pri prevzatí

Kupujúci, ktorý je podnikateľom (ostatným je tento postup odporúčaný), je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky a to najmä počet balíkov a neporušenosť ich obalu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá je neúplná alebo poškodená. 

Prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky 

Pokiaľ neúplnú alebo poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, musí nás o tom ihneď a bez zbytočného odkladu informovať. Ďalej je nevyhnutné túto skutočnosť zapísať do odovzdávacieho protokolu prepravcu a poškodený obal a či tovar nafotiť a fotky nám zaslať e-mailom. Dodatočné reklamácie, neúplnosti alebo poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú nám však možnosť reklamáciu neuznať. 

Neprevzatie zásielky, opakované doručenie 

Za vyžiadané opätovné doručenie raz neprevzatej zásielky si účtujeme okrem pôvodnej ceny s poštovným aj nové poštovné vo výške ako pri prvom zaslaní zásielky.

9. ZÁRUČNÁ DOBA A VYBAVOVANIE REKLAMÁCIÍ

Na všetok predávaný tovar uplatňujeme dvojročnú záruku (okrem tovaru, pri ktorom je uvedená iná záručná doba). 

Reklamácie vybavujeme na e-mailovej adrese slovakia@piexon.sk

Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybnou manipuláciou.

10. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Podľa § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zákon č. 102/2014 Z.z.) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 1. tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len "oznámenie o odstúpení od zmluvy"). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke predávajúceho. 

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. V takomto prípade zašle kupujúci tovar na adresu predajne:

S.G.S.- SAFE GROUP SLOVAKIA
Nad Plážou 7
97401 Banská Bystrica
Slovenská republika

s dokladom o zaplatení. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Vrátený tovar kupujúci NEZASIELA na dobierku! Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť zabalený a nepoškodený, inak nebude vrátenie tovaru akceptované.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov pred tým, ako mu bude tovar vrátený.

Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) poštovné nebude účtované, avšak iba v prípade, že sa jedná o jeho prvú výmenu.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim S.G.S SAFE GROUP SLOVAKIA je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenie sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 €, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť on-line platformu pre riešenie sporov, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Bezpečnosť poskytnutých údajov

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak bez Vášho súhlasu komerčne využívané. S údajmi nakladáme v zmysle Zákona č. 428/2002 Zbierky zákonov o ochrane osobných údajov. 

Prevádzkovateľ obchodu 

S.G.S.- SAFE GROUP SLOVAKIA
Sídlo: Nad Plážou 7, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 36 058 327

Príloha:

Späť do obchodu